Đề bài

Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?

 • A.
  Na
 • B.
  N
 • C.
  C
 • D.
  O

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào số electron của nguyên tử nguyên tố

Lời giải chi tiết :

Theo sơ đồ, có 8 electron => ô số 8 => Nguyên tố : O

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Hạt mang điện âm trong nguyên tử là

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 2. Biết số hạt proton là 1. Số hạt neutron là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Nguyên tử Y có tổng số hạt là 60, trong đó số electron là 20. Số proton và số nơtron của Y lần lượt là:

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Nguyên tử X có 6 proton, số electron lớp ngoài cùng của X là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Cho thành phần các nguyên tử như sau: X (17p,17e, 16 n), Y (20p, 19n, 20e), Z(17p,17e, 16 n), T (19p,19e, 20n). Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Kí hiệu biểu diễn hai nguyên tử oxygen là

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 3, nhóm VIA. Dựa vào bảng tuần hoàn thì nguyên tố X là

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 4, nhóm IIA. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X lần lượt là:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Nguyên tố nào sau đây là phi kim?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Cho các chất sau:

(1) Khí nitrogen do nguyên tố N tạo nên

(2) Khí carbon dioxide do 2 nguyên tố C và O tạo nên

(3) Sodium hydroxide do 3 nguyên tố Na, O và H tạo nên

(4) Sulfur do nguyên tố S tạo nên

Những chất nào sau đây là hợp chất?

Xem lời giải >>