Đề bài

Tìm từ thích hợp trong khung hoàn chỉnh câu sau:

Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng…(1)… có …(2)… gọi là tia sáng.

a. Đường thẳng

b. đường bắt kỳ

c. đường cong

d. vecto

e. mũi tên

f. hướng

 • A.
  (1)-a; (2)- f
 • B.
  (1)-b; (2)- d
 • C.
  (1)-c; (2)- e
 • D.
  (1)-e; (2)- f

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng Đường thẳng có hướng gọi là tia sáng

Lời giải chi tiết :

Đáp án  A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Hãy cho biết kĩ năng nào không được thể hiện trong ví dụ sau ?

“ Gió mạnh dần, mây đen kéo đến, có thể trời sắp mưa ’’  

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dơ- pho và Bo, số lớp electron của nguyên tử đó là:

Xem lời giải >>
Bài 3 :

. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng :

Xem lời giải >>
Bài 4 :

. Hiện nay, số nguyên tố hóa học đã được xác định là :

Xem lời giải >>
Bài 5 :

. Quan sát hình bên, hãy chỉ ra nguyên tố nào là phi kim?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Hình bên là sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X.

Hãy xác định xem X thuộc nhóm mấy của bảng tuần hoàn

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Phân tử là:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Một phân tử nước chứa hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Nước là :

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Carbon monoxide là một khí độc, nó được sinh ra khi đốt than dư ở nhiệt độ cao. Một phân tử carbon monoxide gồm 1 nguyên tử carbon và 1 nguyên tử oxygen liên kết với nhau. Khối lượng phân tử của chất này là:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Trong phân tử calcium chloride, nguyên tử kim loại calcium (Ca) và  nguyên tử  phi kim chlorine (Cl) liên kết với nhau bằng liên kết nào?

Xem lời giải >>