Đề bài

Hoa và Hồng hái được 52 quả cam. Hoa hai được 28 quả cam. Hỏi Hồng hái được bao nhiêu quả cam?

 • A.

  34 quả

 • B.

  70 quả

 • C.

  80 quả

 • D.

  24 quả

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số quả cam Hồng hái = Số quả cam 2 bạn hái được – Số quả cam Hoa hái được

Lời giải chi tiết :

Hồng hái được số quả cam là: 52 – 28 = 24 (quả)

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

32 cm + 4 dm = ?

Xem lời giải >>