Đề bài

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 8 hạt. Cấu hình electron và số hiệu nguyên tử của X là

 • A.

  1s22s22p63s23p1 và ZX =13.

 • B.

  1s22s22p63s1 và ZX =11.

 • C.

  1s22s22p63s23p64s1 và ZX =19.

 • D.

  1s22s22p5 và ZX = 9.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tính số hạt p của X và Y để xác định được X

Lời giải chi tiết :

X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7 => cấu hình electron X: 1s22s22p63s23p1 (Z =13)

2ZY – 2ZX = 8 => ZY – ZX = 4 => ZY =4 + ZX = 4 +13 = 17

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn, có bao nhiêu nguyên tố khí hiếm?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Điện tích hạt nhân của các nguyên tử là : X (Z =6 ) , A ( Z = 7 ), M(z = 20 ) , Q (z = 19 ) Nhận xét nào đúng :

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Cấu hình electron của ion Y2+ là [Ar]3d6 . Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Cation R+ có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Nguyên tử của nguyên tố X có khả năng tạo được anion X- có 117 hạt cơ bản (p, n, e). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Một ion M3+ có tổng số hạt proton, neutron, electron là 73, biết trong ion M3+ có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn hóa học là

Xem lời giải >>