Đề bài

Mỗi nguyên tử nitrogen có 7 proton, 7 neutron, 7 electron và mp=1,6726.10-27kg; mn= 1,6748.10-27kg; me = 9,1094.10-31kg. Vậy khối lượng của phân tử N2 tính theo đơn vị gam (g) là

 • A.
  4,6876.10-26 g.
 • B.
  5,6866.10-26 g.
 • C.
  4,6876.10-23 g.
 • D.
  5,6866.10-23 g.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

m N2 = 2.103.(1,6748.10-27 + 7.1,6726.10-27 + 7.9,1094.10-31) = 4,6876.10-23g

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nguyên tử của nguyên tố R được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện. Số khối của nguyên tố đó là

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tổng số hạt trong ion X- là 53, số khối của X là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Có bao nhiêu proton trong nguyên tử trung hòa được biểu diễn ở hình bên dưới ?

Mô hình cấu tạo của nguyên tử.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong nguyên tử, hạt không mang điện có tên gọi là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là

Xem lời giải >>