Đề bài

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm.

29 + 21 ….. 45                                                              

53 – 19 …… 25 + 14

Phương pháp giải :

Tính kết quả các phép tính rồi so sánh hai vế

Lời giải chi tiết :

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Đặt tính rồi tính.

63 + 18                                 

19 + 35                           

61 – 24                             

100 – 82

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Điền số đo thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Một cửa hàng có 67 cái áo. Cửa hàng đã bán 29 cái áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Số thích hợp điền vào dấu ? là: ………

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 6dm 3cm = ……… cm là:

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Kết quả của phép tính 36 + 28 – 14 là:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Liên hái được số bông hoa là:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Cô giáo chuẩn bị 7 chục món quà cho học sinh. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phát quà cho cả lớp, mỗi bạn một món quà. Biết sĩ số lớp học là 45 bạn. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu món quà?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác:

Xem lời giải >>