Đề bài

Mẹ mang ra chợ bán 38 quả trứng gà và 27 quả trứng vịt. Hỏi mẹ mang ra chợ bán tất cả bao nhiêu quả trứng gà và trứng vịt?

 • A.

  65 quả

 • B.

  11 quả

 • C.

  64 quả

 • D.

  55 quả

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Số quả trứng mẹ mang ra chợ = số trứng gà + số trứng vịt

Lời giải chi tiết :

Mẹ mang ra chợ bán tất cả số quả trứng gà và trứng vịt là: 38 + 27 = 65 (quả)

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Đặt tính rồi tính.

69 + 15                                 

58 + 34                            

83 – 27                             

64 – 28

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Nam đọc một quyển truyện dày 96 trang. Nam đã đọc được 47 trang. Hỏi Nam còn bao nhiêu trang chưa đọc?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Số thích hợp điền vào dấu ? là:

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 15 + 36 ….. 82 – 29 là:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Kết quả của phép tính 26 + 15 – 11 là:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Trong hình bên có:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Số thích hợp điền vào dãy số 23, 26, 29, 32, …., 41, 44 là:

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Hôm nay là thứ Sáu ngày 24 tháng 7. Ba ngày trước là sinh nhật mẹ Chi. Vậy sinh nhật mẹ Chi vào thứ:

Xem lời giải >>