Đề bài

Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống vì:

 • A.
  Nó có chu trình sinh học hoàn chỉnh        
 • B.
  Nó bao gồm các cơ thể sống tạo thành
 • C.
  Nó có cấu trúc của một hệ thống sống      
 • D.
  Nó luôn tồn tại bền vững

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống vì: Nó có chu trình sinh học hoàn chỉnh       

Lời giải chi tiết :

A. Nó có chu trình sinh học hoàn chỉnh        

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Hệ sinh thái tự nhiên có cấu trúc ổn định và hoàn chỉnh vì

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Câu nào không đúng ?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Tại sao mặt trăng không phải là một hệ sinh thái?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Hệ sinh thái nào sau đây cần phải bổ sung thêm nguồn vật chất để nâng cao hiệu quả sử dụng?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là 1 hệ sinh thái?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Câu nào sau đây là không đúng?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hệ sinh thái rừng nhiệt đới?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Hệ sinh thái nào dưới đây là hệ sinh thái trên cạn?

(1) Hệ sinh thái rừng nhiệt đới                         

(2) Sa van

(3) Sa mạc                                                     

(4) Hệ sinh thái rừng ngập mặn

(5) Hệ sinh thái thảo nguyên.

Trả lời:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: Năng lượng mặt trời là nguồn sơ cấp, số loài hạn chế và thường xuyên được bổ sung vật chất?

Xem lời giải >>