Đề bài

Đâu KHÔNG PHẢI là tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

 • A.
  Người mẹ
 • B.
  Thời thơ ấu
 • C.
  Những trường đại học của tôi
 • D.
  Thuốc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của Mác – xim Go –rơ – ki

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Thuốc là sáng tác của tác giả Lỗ Tấn

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Mác – xim Go –rơ – ki là người nước nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Mác – xim Go –rơ – ki xuất thân từ gia đình như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Mác – xim Go –rơ – ki có một tuổi thơ như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đam mê nào đã giúp ông bén duyên với văn chương?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Thuở nhỏ mồ côi, tác giả từng sống với ai?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trích dẫn nào sau đây thuộc các tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>