Đề bài

(ASM 2019): Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. 5 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Lời giải chi tiết

Tuổi mẹ hiện nay hơn tuổi con số lần là

                   4 – 1 = 3 (lần tuổi con hiện nay)

Sau 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tuổi con số lần là

                   3 – 1 = 2 (lần tuổi con lúc đó)

Như vậy: 3 lần tuổi con hiện nay bằng 2 lần tuổi con sau 5 năm nữa

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay là

               5 x 2 = 10 (tuổi)

                        Đáp số: 10 tuổi

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Tìm tuổi mẹ, tuổi con khi tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cách đây 3 năm em 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Hiện nay con 5 tuổi và tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Năm nay con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Tuổi cha năm nay gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai cha con bằng 50 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi người khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trước đây 8 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi Lan sau đây 8 năm nữa. Tính tuổi Lan hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Tuổi hai mẹ con năm nay cộng lại bằng 85 tuổi. Trước đây, khi tuổi mẹ bằng tuổi con hiện nay thì tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Năm nay tuổi hai cha con cộng lại bằng 42 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay thì tuổi con lúc đó bằng $\frac{6}{{11}}$ tuổi cha. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Năm nay tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng 12 năm về trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Năm nay tuổi cha gấp 9 lần tuổi con. 15 năm sau tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi cha, tuổi con hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Hiện nay tổng số tuổi của 2 chị em là 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng $\frac{5}{3}$ tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 12 :

Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 13 :

Tuổi em hiện nay gấp 2 lần tuổi em khi anh bằng tuổi em hiện nay. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì 2 lần tuổi em lớn hơn tuổi anh lúc đó là 12 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của mỗi người.

Xem lời giải >>
Bài 14 :

Khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị hơn 3 lần tuổi em là 2 tuổi. Đến khi chị 34 tuổi thì tuổi em bằng tuổi chị hiện nay. Tìm tuổi chị, tuổi em hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 15 :

Tuổi bố năm nay gấp 2,2 lần tuổi con. 25 năm về trước, tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi con. Hỏi khi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi.

 

Xem lời giải >>
Bài 16 :

Hiện nay tuổi con bằng $\frac{1}{7}$ tuổi cha. Sau 15 năm nữa tuổi con bằng $\frac{2}{5}$ tuổi cha. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 17 :

(ASM 2019): Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. 5 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 18 :

(ASM 2008): Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 2,5 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 19 :

(ASM 2006): Bảy năm trước tổng số tuổi của 3 mẹ con là 48 tuổi. Sáu năm sau, tuổi mẹ hơn con nhỏ 30 tuổi và hơn con lớn 24 tuổi. Tính tuổi mẹ hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 20 :

Tuổi Tùng bằng $\frac{1}{{10}}$ tuổi bố và bằng $\frac{1}{8}$ tuổi của mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi.

Xem lời giải >>