Đề bài

Tuổi bố năm nay gấp 2,2 lần tuổi con. 25 năm về trước, tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi con. Hỏi khi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi.

 

Lời giải chi tiết

Tuổi bố hiện nay hơn tuổi con số lần là

                 2,2 – 1 = 1,2 (lần tuổi con hiện nay)

Tuổi bố cách đây 25 năm hơn tuổi con số lần là

                  8,2 – 1 = 7,2 (lần tuổi con lúc đó)

Như vậy: 1,2 lần tuổi con hiện nay bằng 7,2 lần tuổi con cách đây 25 năm về trước.

Tuổi con hiện nay gấp tuổi con 25 năm về trước số lần là

                  7,2 : 1,2 = 6 (lần)

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay là:

                  25 : (6 – 1) x 6 = 30 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là

                    30 x 2,2 = 66 (tuổi)

Bố hơn con là

                      66 – 30 = 36 (tuổi)

Ta có sơ đồ biểu thị tuổi bố và tuổi con khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là:

Tuổi con khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là:

                       36 : (3 – 1) = 18 (tuổi)

                                       Đáp số: 18 tuổi

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Tìm tuổi mẹ, tuổi con khi tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cách đây 3 năm em 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Hiện nay con 5 tuổi và tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Năm nay con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Tuổi cha năm nay gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai cha con bằng 50 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi người khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trước đây 8 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi Lan sau đây 8 năm nữa. Tính tuổi Lan hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Tuổi hai mẹ con năm nay cộng lại bằng 85 tuổi. Trước đây, khi tuổi mẹ bằng tuổi con hiện nay thì tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Năm nay tuổi hai cha con cộng lại bằng 42 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay thì tuổi con lúc đó bằng $\frac{6}{{11}}$ tuổi cha. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Năm nay tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng 12 năm về trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Năm nay tuổi cha gấp 9 lần tuổi con. 15 năm sau tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi cha, tuổi con hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Hiện nay tổng số tuổi của 2 chị em là 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng $\frac{5}{3}$ tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 12 :

Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 13 :

Tuổi em hiện nay gấp 2 lần tuổi em khi anh bằng tuổi em hiện nay. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì 2 lần tuổi em lớn hơn tuổi anh lúc đó là 12 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của mỗi người.

Xem lời giải >>
Bài 14 :

Khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị hơn 3 lần tuổi em là 2 tuổi. Đến khi chị 34 tuổi thì tuổi em bằng tuổi chị hiện nay. Tìm tuổi chị, tuổi em hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 15 :

Tuổi bố năm nay gấp 2,2 lần tuổi con. 25 năm về trước, tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi con. Hỏi khi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi.

 

Xem lời giải >>
Bài 16 :

Hiện nay tuổi con bằng $\frac{1}{7}$ tuổi cha. Sau 15 năm nữa tuổi con bằng $\frac{2}{5}$ tuổi cha. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 17 :

(ASM 2019): Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. 5 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 18 :

(ASM 2008): Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 2,5 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 19 :

(ASM 2006): Bảy năm trước tổng số tuổi của 3 mẹ con là 48 tuổi. Sáu năm sau, tuổi mẹ hơn con nhỏ 30 tuổi và hơn con lớn 24 tuổi. Tính tuổi mẹ hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 20 :

Tuổi Tùng bằng $\frac{1}{{10}}$ tuổi bố và bằng $\frac{1}{8}$ tuổi của mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi.

Xem lời giải >>