Đề bài

Cách đây 3 năm em 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

Phương pháp giải :

- Tìm tuổi em hiện nay

- Vẽ sơ đồ khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em

- Tìm tuổi em khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em 

- Tìm thời gian từ khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em cho đến nay 

Lời giải chi tiết :

Tuổi em hiện nay là

                 3 + 5 = 8 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em:

Tuổi em khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em là

             6 : (3 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em cho đến nay là

             8 – 3 = 5 (năm)

                    Đáp số: 5 năm

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Tìm tuổi mẹ, tuổi con khi tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Hiện nay con 5 tuổi và tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Năm nay con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Tuổi cha năm nay gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai cha con bằng 50 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi người khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Trước đây 8 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi Lan sau đây 8 năm nữa. Tính tuổi Lan hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Tuổi hai mẹ con năm nay cộng lại bằng 85 tuổi. Trước đây, khi tuổi mẹ bằng tuổi con hiện nay thì tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Năm nay tuổi hai cha con cộng lại bằng 42 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay thì tuổi con lúc đó bằng $\frac{6}{{11}}$ tuổi cha. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Năm nay tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng 12 năm về trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Năm nay tuổi cha gấp 9 lần tuổi con. 15 năm sau tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi cha, tuổi con hiện nay.

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Hiện nay tổng số tuổi của 2 chị em là 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng $\frac{5}{3}$ tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem lời giải >>