Đề bài

Cho dãy số: 2 ; 6 ; 12 ; 20 ; …. ; 10100

Hỏi dãy trên có bao nhiêu số hạng?

Phương pháp giải :

Tìm quy luật của các số trong dãy. Từ đó xác định được số số hạng của dãy.

Lời giải chi tiết :

Số thứ nhất là 2 = 1 x 2

Số thứ hai là 6 = 2 x 3

Số thứ ba là 12 = 3 x 4

Số thứ tư là 20 = 4 x 5

….

Số thứ 100 là 10100 = 100 x 101

Vậy dãy trên có 100 số hạng.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tìm số số hạng của dãy số 7 ; 11 ; 15 ; 19 ; …. ; 2015

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tìm số số hạng của dãy số 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; ….. ; 2014 ; 2015

Xem lời giải >>