Đề bài

Tìm số số hạng của dãy số 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; ….. ; 2014 ; 2015

Phương pháp giải :

Tách dãy số đã cho thành 2 dãy số cách đều. Sau đó áp dụng công thức:

Số số hạng của dãy = (Số cuối - số đầu) : khoảng cách + 1

Lời giải chi tiết :

Tách dãy số đã cho thành 2 dãy số:

2 ; 6 ; 10 ; ….. ; 2014 và 3 ; 7 ; 11 ; …… ; 2015

Đây là các dãy số cách đều 4 đơn vị.

Số số hạng của dãy số 2 ; 6 ; 10 ; …. ; 2014 là:

(2014 – 2) : 4 + 1 = 504 (số hạng)

Số số hạng của dãy số đã cho là

504 x 2 = 1008 (số hạng)

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tìm số số hạng của dãy số 7 ; 11 ; 15 ; 19 ; …. ; 2015

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cho dãy số: 2 ; 6 ; 12 ; 20 ; …. ; 10100

Hỏi dãy trên có bao nhiêu số hạng?

Xem lời giải >>