Đề bài

Tìm số số hạng của dãy số 7 ; 11 ; 15 ; 19 ; …. ; 2015

Phương pháp giải :

Áp dụng công thức: 

Số số hạng của dãy = (Số cuối - số đầu) : khoảng cách + 1

Lời giải chi tiết :

Dãy số đã cho là dãy số cách đều 4 đơn vị

Số số hạng của dãy số là (2015 – 7) : 4 + 1 = 503 (số hạng)

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tìm số số hạng của dãy số 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; ….. ; 2014 ; 2015

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cho dãy số: 2 ; 6 ; 12 ; 20 ; …. ; 10100

Hỏi dãy trên có bao nhiêu số hạng?

Xem lời giải >>