Bài 48 trang 82 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 48 trang 82 VBT toán 9 tập 2. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: a) Biết u + v = 12, uv = 28 và u > v...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

LG a

Biết u + v = 12, uv = 28 và u > v

Phương pháp giải:

Ta sử dụng: Nếu hai số có tổng bằng \(S\) và tích bằng \(P\) thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình \({X^2} - SX + P = 0\) (ĐK: \({S^2} \ge 4P\))

Lời giải chi tiết:

Hai số phải tìm là hai nghiệm của phương trình \({x^2} - 12x + 28 = 0\)

Phương trình trên có \(\Delta ' = {\left( { - 6} \right)^2} - 1.28 = 8 > 0 \)\(\Rightarrow \sqrt {\Delta '}  = 2\sqrt 2 \)  nên có hai nghiệm \({x_1} = 6 + 2\sqrt 2 ;\) \({x_2} = 6 - 2\sqrt 2\)

Vì \(u > v\) nên phải chọn \(u = 6 + 2\sqrt 2 ;v = 6 - 2\sqrt 2 \) .

LG b

u + v = 3, uv = 6 

Phương pháp giải:

Ta sử dụng: Nếu hai số có tổng bằng \(S\) và tích bằng \(P\) thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình \({X^2} - SX + P = 0\) (ĐK: \({S^2} \ge 4P\))

Lời giải chi tiết:

Hai số phải tìm là hai nghiệm của phương trình \({x^2} - 3x + 6 = 0\)

Phương trình trên có \(\Delta  = {( - 3)^2} - 4.1.6 =  - 15 < 0\)  nên phương trình vô nghiệm.

Vậy không có hai số \(u,v\) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close