Bài 45 trang 81 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 45 trang 81 VBT toán 9 tập 2.Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tìm tích của một số dương với một số bé hơn nó 2 đơn vị....

Quảng cáo

Đề bài

Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tìm tích của một số dương với một số bé hơn nó 2 đơn vị. Kết quả của bạn Quân là 120. Hỏi nếu làm đúng đầu bài đã cho thì kết quả phải là bao nhiêu ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Tìm số mà cô giáo đã cho theo cách mà bạn Quân tính nhầm.

Bước 1: Lập phương trình

1) Chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn (thông thường ẩn là đại lượng bài toán yêu cầu tìm)

2) Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết 

3) Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình, đối chiếu với điều kiện ban đầu và kết luận.

* Từ đó tìm kết quả nếu làm đúng đầu bài. 

Lời giải chi tiết

Gọi số mà cô giáo đã cho là \(x,x \in {\mathbb{N}^*}\) .

Bạn Quân đã chọn số \(x - 2\) để nhân với \(x.\)

Vì tích này là \(120\) nên ta có phương trình \(x\left( {x - 2} \right) = 120 \Leftrightarrow {x^2} - 2x - 120 = 0\)

Giải phương trình:

\(\Delta ' = {( - 1)^2} - 1.\left( { - 120} \right) = 121 > 0\)\( \Rightarrow \sqrt {\Delta '}  = 11\)  nên phương trình có nghiệm \({x_1} = \dfrac{{1 + 11}}{1} = 12;\) \({x_2} = \dfrac{{1 - 11}}{1} =  - 10\)

Vì \(x > 0\) nên \({x_2} =  - 10\) không thỏa mãn điều kiện của ẩn

Vậy số mà cô giáo đã cho là \(12.\)

Nhưng đầu bài yêu cầu tìm tích của \(x\) và \(x + 2\)

Vậy kết quả đúng phải là \(12.\left( {12 + 2} \right) = 168.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close