Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Làm tính trừ các phân thức sau:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính trừ các phân thức sau:

LG a.

\( \dfrac{4x-1}{3x^{2}y}-\dfrac{7x-1}{3x^{2}y}\);  

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức: \( \dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}+(-\dfrac{C}{D})\) và quy tắc đổi dấu \( - \dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{B} = \dfrac{A}{{ - B}}\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{4x-1}{3x^{2}y}-\dfrac{7x-1}{3x^{2}y}\) \( =\dfrac{4x-1}{3x^{2}y}+\dfrac{-(7x-1)}{3x^{2}y}\)

\( =\dfrac{4x-1}{3x^{2}y}+\dfrac{-7x+1}{3x^{2}y}\)

\( =\dfrac{4x-1-7x+1}{3x^{2}y}\) \( =\dfrac{-3x}{3x^{2}y}=-\dfrac{1}{xy}\).

LG b.

\( \dfrac{4x+5}{2x-1}-\dfrac{5-9x}{2x-1}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức: \( \dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}+(-\dfrac{C}{D})\) và quy tắc đổi dấu \( - \dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{B} = \dfrac{A}{{ - B}}\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{4x+5}{2x-1}-\dfrac{5-9x}{2x-1}\) \( =\dfrac{4x+5}{2x-1}+\dfrac{-(5-9x)}{2x-1}\)\( =\dfrac{4x+5}{2x-1}+\dfrac{-5+9x}{2x-1}\)

\( =\dfrac{4x+5-5+9x}{2x-1}= \dfrac{13x}{2x-1}\)

LG c.

\( \dfrac{11x}{2x-3}-\dfrac{x-18}{3-2x}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức: \( \dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}+(-\dfrac{C}{D})\) và quy tắc đổi dấu \( - \dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{B} = \dfrac{A}{{ - B}}\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{11x}{2x-3}-\dfrac{x-18}{3-2x}\)

\( =\dfrac{11x}{2x-3}+\dfrac{x-18}{2x-3}\) \( =\dfrac{11x+x-18}{2x-3}\)

\( =\dfrac{12x-18}{2x-3}=\dfrac{{6\left( {2x - 3} \right)}}{{2x - 3}}=6\)

LG d.

\( \dfrac{2x-7}{10x-4}-\dfrac{3x+5}{4-10x}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức: \( \dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}+(-\dfrac{C}{D})\) và quy tắc đổi dấu \( - \dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{B} = \dfrac{A}{{ - B}}\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{2x-7}{10x-4}-\dfrac{3x+5}{4-10x}\)

\( =\dfrac{2x-7}{10x-4}+\dfrac{3x+5}{10x-4}\)\( =\dfrac{2x-7+3x+5}{10x-4}\)\( =\dfrac{5x-2}{2(5x-2)}=\dfrac{1}{2}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close