Quảng cáo
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 49

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Em cho biết từ nào sau đây thuộc lợi ích công cộng (đánh dấu X vào ô trống): - Công viên ....

  Xem lời giải
 • Bài 5, 6, 7, 8 trang 50

  Giải bài tập 5, 6, 7, 8 trang 50, 51 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Em cho biết ý kiến đúng về trách nhiệm quản lí tài sản nhà nước sau (đánh dấu X vào ô trống): - Tài sản nhà nước ....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 9, 10, 11, 12 trang 51

  Giải bài tập 9, 10, 11, 12 trang 51, 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Cô H làm việc tại văn phòng của một trường. Cô được giao sử dụng máy vi tính của trường ....

  Xem lời giải