Câu 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập trong SBT - Trang 7, 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập trong SBT – Trang 7, 8 VBT Vật lí 8. Một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

1. Bài tập trong SBT

1.1.

Một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?

AÔ tô chuyển động so với mặt đường.

B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.

C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

D. Ô tô chuyến động so với cây bên đường.

Phương pháp: Sử dụng tính tương đối của chuyển động: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

A, B, D - đúng

C - sai vì: Khi ôtô đang chạy trên đường, ôtô đứng yên so với người lái xe

1.2

Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng ?

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.

B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.

C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.

D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.

Phương pháp: 

Sử dụng tính tương đối của chuyển động: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

A - đúng

1.3

Một ôtô chở khách đang chạy trên đường.

a. Ô tô đang chuyển động so với vật mốc là..................

b) Ô tô đang đứng yên so với vật mốc là..................

c) Hành khách đang chuyển động so với vật mốc là..................

d) Hành khách đang đứng yên so với vật mốc là..................

Phương pháp: 

Sử dụng tính tương đối của chuyển động: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

Lời giải chi tiết:

Vật làm mốc

a) Cây cối bên đường

b) Người lái xe

c) Cột điện

d) Ô tô

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Chuyển động cơ học
Gửi bài tập - Có ngay lời giải