Bài 1 trang 59 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính :

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính :

\(\eqalign{  & a)\;16 - \left( {17 - 12} \right) + 11  \cr  & b)\;24 - {4^2}:4.2 + 3  \cr  & c)\;{5.3^4} - {4^3}:8  \cr  & d)\;168:3 - 7.5 + {5^2}.4  \cr  & e)\;39.213 + 87.39  \cr  & g)\;80 - \left[ {130 - {{\left( {12 - 4} \right)}^2}} \right]  \cr  & h)\;12.\left( {{2^3} - 5} \right) - 45:5  \cr  & i)\;{10^2} - \left[ {90:\left( {{5^5}:{5^3} - 2.5} \right)} \right]. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;16 - \left( {17 - 12} \right) + 11 \cr&\;\;\;= 16 - 5 + 11 = 11 + 11 = 22  \cr  & b)\;24 - {4^2}:4.2 + 3\cr&\;\;\; = 24 - 16:4.2 + 3 = 24 - 4.2 + 3 \cr&\;\;\;= 24 - 8 + 3 = 16 + 3 = 19  \cr  & c)\;{5.3^4} - {4^3}:8 = 5.81 - 64:8 \cr&\;\;\;= 405 - 8 = 397  \cr  & d)\;168:3 - 7.5 + {5^2}.4 \cr&\;\;\;= 56 - 35 + 25.4 = 56 - 35 + 100 \cr&\;\;\;= 21 + 100 = 121  \cr  & e)\;39.213 + 87.39 = 39.(213 + 87) \cr&\;\;\;= 39.300 = 11700  \cr  & g)\;80 - \left[ {130 - {{\left( {12 - 4} \right)}^2}} \right] \cr&\;\;\;= 80 - (130 - {8^2}) \cr&\;\;\;= 80 - (130 - 64) = 80 - 66 = 14  \cr  & h)\;12.\left( {{2^3} - 5} \right) - 45:5 \cr&\;\;\;= 12.(8 - 5) - 45:5 \cr&\;\;\;= 12.3 - 45:5 = 36 - 9 = 27  \cr  & i)\;{10^2} - \left[ {90:\left( {{5^5}:{5^3} - 2.5} \right)} \right] \cr&\;\;\;= 100 - {\rm{[}}90:({5^2} - 2.5){\rm{]}}  \cr  & \;\;\; = 100 - {\rm{[}}90:(25 - 10){\rm{]}} \cr&\;\;\;= 100 - (90:15) = 100 - 6 = 94 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close