Vai trò và đặc điểm của công nghiệp

Công nghiệp là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội. có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

Quảng cáo

I. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp

1. Vai trò

Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân

- Cung cấp khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.

-  Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển

- Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

- Mở rộng thị trường, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập

2. Đặc điểm

Công nghiệp là một tập hợp các hoạt động sản xuất với những đặc điểm nhất định thông qua các quá trình công nghệ để tạo ra sản phẩm.

a) Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn

b) Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ

Tinh chất tập trung thể hiện rõ ở việc tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm. 

c) Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

- Đặc điểm: 

+ Là tập hợp của hệ thống nhiều ngành.

+ Các ngành kết hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm.

+ Quy trình sản xuất cũng hết sức chi tiết, chặt chẽ.

- Phân loại: 

+ Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động: Công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.

+ Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm: công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài