Luyện bài tập với chủ đề "Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm" - Lớp 9

NHẬN BIẾT (11%)

THÔNG HIỂU (35%)

VẬN DỤNG (44%)

VẬN DỤNG CAO (11%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện