Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925" - Lớp 9

NHẬN BIẾT (35%)

THÔNG HIỂU (20%)

VẬN DỤNG (30%)

VẬN DỤNG CAO (15%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện