Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập tính tỉ khối của chất khí" - Lớp 8

THÔNG HIỂU (28%)

VẬN DỤNG (70%)

VẬN DỤNG CAO (3%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện