Luyện bài tập với chủ đề "Lý thuyết về viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả" - Lớp 6

NHẬN BIẾT (60%)

THÔNG HIỂU (30%)

VẬN DỤNG (10%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện