Luyện bài tập với chủ đề "Các dạng toán về phép cộng và phép trừ hai số nguyên" - Lớp 6

NHẬN BIẾT (28%)

THÔNG HIỂU (23%)

VẬN DỤNG (43%)

VẬN DỤNG CAO (7%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện