Luyện bài tập với chủ đề "Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân" - Lớp 5

NHẬN BIẾT (17%)

THÔNG HIỂU (33%)

VẬN DỤNG (33%)

VẬN DỤNG CAO (17%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện