Luyện bài tập với chủ đề "Kể chuyện về một người có nghị lực – Kể chuyện thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó" - Lớp 4

NHẬN BIẾT (20%)

THÔNG HIỂU (30%)

VẬN DỤNG (50%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện