Luyện bài tập với chủ đề "Bài 6: Luyện tập: Từ ngữ chỉ hoạt động; Câu nêu hoạt động. Viết đoạn văn nêu các bước làm một món ăn" - Lớp 3

NHẬN BIẾT (50%)

THÔNG HIỂU (50%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện