Luyện bài tập với chủ đề "Nói và nghe: Nói lời chào, lời chia tay. Giới thiệu về trường em" - Lớp 2

THÔNG HIỂU (54%)

VẬN DỤNG (31%)

VẬN DỤNG CAO (15%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện