Luyện bài tập với chủ đề "Số phức và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (28%)

THÔNG HIỂU (51%)

VẬN DỤNG (16%)

VẬN DỤNG CAO (5%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện