Luyện bài tập với chủ đề "Một số bài toán liên quan đến khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (13%)

THÔNG HIỂU (34%)

VẬN DỤNG (48%)

VẬN DỤNG CAO (5%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện