Luyện bài tập với chủ đề "Con lắc lò xo - Bài tập chu kì, tần số, tần số góc của con lắc lò xo" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (30%)

THÔNG HIỂU (24%)

VẬN DỤNG (44%)

VẬN DỤNG CAO (2%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện