Luyện bài tập với chủ đề "Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM" - Lớp 11

NHẬN BIẾT (49%)

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (13%)

VẬN DỤNG CAO (1%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện