Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX" - Lớp 11

NHẬN BIẾT (38%)

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (25%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện