Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Liên quân Pháp – Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858)" - Lớp 11

NHẬN BIẾT (39%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (19%)

VẬN DỤNG CAO (17%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện