Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ chương Phân bào đến chương Virut và bệnh truyền nhiễm

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Người ta chia các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật thành:


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Thông hiểu

Quá trình nguyên phân không bao gồm kì nào sau đây ?


Câu 5 Nhận biết

Virut nào sau đây gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người?


Câu 6 Nhận biết

Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân là


Câu 7 Nhận biết

Bệnh nào dưới đây không phải do virut gây ra?


Câu 10 Thông hiểu

Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ ánh sáng và nguồn cacbon chủ yếu từ CO2 được gọi là:


Câu 11 Thông hiểu

Có các phát biểu sau về kì trung gian:

(1) Có 3 pha: G1, S và G2

(2) Chiếm phần lớn thời gian trong chu kỳ tế bào.

(3) Tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào.

(4) NST nhân đôi và phân chia về hai cực của tế bào.

Những phát biểu đúng trong các phát biểu trên là


Câu 12 Nhận biết

Trong giảm phân I, NST kép tồn tại ở


Câu 13 Thông hiểu
Câu 14 Thông hiểu

Đối với các nhóm virut có vỏ ngoài, thì bản chất của vỏ ngoài là:


Câu 15 Vận dụng

Ở loài giao phối, Bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ là khác nhau của loài là nhờ


Câu 16 Thông hiểu

 Trong nhóm bệnh do virut gây ra, loại miễn dịch nào đóng vai trò chủ lực ?


Câu 17 Vận dụng

Chất nào không phải chất diệt khuẩn?


Câu 18 Nhận biết

Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào của nguyên phân ?


Câu 20 Vận dụng

Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt cực đại ở pha nào?


Câu 21 Vận dụng
Câu 24 Thông hiểu

Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy liên tục không trải qua pha nào dưới đây ?


Câu 25 Vận dụng

Loài ruồi giấm 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qua nguyên phân liên tiếp 3 lần. Tại lần nguyên phân cuối cùng, số cromatit xuất hiện vào kì giữa trong tất cả các tế bào tham gia quá trình là :


Câu 26 Vận dụng

Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, trong đó mỗi cặp NSTđều có cấu trúc khác nhau. Nếu trong quá trình giảm phân có 3 cặp NST tương đồng mà mỗi cặp xảy ra trao đổi chéo tại một điểm thì số giao tử được tạo ra là


Câu 27 Vận dụng

Khi ứng dụng nuôi cấy không liên tục vào thực tiễn, để thu được năng suất cao nhất và hạn chế tối thiểu các tạp chất, chúng ta nên thu sinh khối ở thời điểm nào ?


Câu 29 Vận dụng
Câu 30 Vận dụng cao