Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến Chương 4

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm:

1. Quần xã

2. Quần thể  

3. Cơ thể   

4. Hệ sinh thái

5. Tế bào         

Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là…


Câu 2 Thông hiểu
Câu 3 Thông hiểu

Enzim nào sau đây tham gia xúc tác quá trình phân giải protein?


Câu 4 Thông hiểu

Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phần tử ADN liên kết với nhau bằng


Câu 5 Nhận biết

Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là:


Câu 7 Thông hiểu

ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì

(1) ATP là một hợp chất cao năng

(2) ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP

(3) ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào

(4) Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP.

Những giải thích đúng trong các giải thích trên là


Câu 8 Nhận biết

Hai chuỗi pôlinuclêôtit của ADN liên kết với nhau bởi liên kết


Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Thông hiểu

Bậc cấu trúc nào của prôtêtin ít bị ảnh hưởng nhất khi các liên kết hidrô trong prôtêin bị phá vỡ?


Câu 11 Nhận biết

Đâu không phải là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim ?


Câu 15 Thông hiểu

Trong cơ thể vi khuẩn không tồn tại cấp tổ chức sống nào dưới đây?


Câu 17 Thông hiểu
Câu 18 Nhận biết

Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ


Câu 19 Thông hiểu

Cho các đặc điểm sau:

(1) Chưa có nhân hoàn chỉnh

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Tế bào chất không có hệ thống nội màng

(4) Thành tế bào được cấu tạo bởi glicogen

(5) Kích thước lớn, dao động từ 1 - 5μm.

Có bao nhiêu đặc điểm nói lên cấu trúc của tế bào nhân sơ?


Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Thông hiểu

Cho các nhận định sau:

(1) Glicogen là chất dự trữ trong cơ thể động vật và nấm

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(3) Glicogen là chất dự trữ năng lượng dài hạn ở người.

(4) Xenlulôzơ và kitin cấu tạo nên thành tế bào thực vật và vỏ ngoài của nhiều động vật

Trong các nhận định trên, nhận định nào đúng về vai trò của Cacbohiđrat?


Câu 24 Nhận biết

Tinh thể đường ăn C12H22O11 - Hóa học 9 - Nguyễn Văn Dũng - CLB Hóa học Chu  Văn An 

Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại ?


Câu 27 Vận dụng

Những sinh vật nào dư­ới đây có vật chất di truyền là ARN?