Đề kiểm tra 15 phút Chương 8 Virut và bệnh truyền nhiễm - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 8 Virut và bệnh truyền nhiễm

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết

Sự nhân lên của virut nói chung trong tế bào vật chủ được diễn ra theo mấy giai đoạn?


Câu 7 Thông hiểu

 Trong nhóm bệnh do virut gây ra, loại miễn dịch nào đóng vai trò chủ lực ?


Câu 9 Vận dụng

Tại sao người ta thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản đối với virut?