Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 Phân bào - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 Phân bào

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Thông hiểu

Ở người (2n = 46), số NST trong 1 tế bào tại kì giữa của nguyên phân là:


Câu 5 Vận dụng

Chu kỳ tế bào nào ở người có thời gian ngắn nhất


Câu 6 Thông hiểu

Ở ruồi giấm 2n = 8. Biết giảm phân không có trao đổi chéo, số loại giao tử tối đa tính theo lí thuyết của loài là:


Câu 7 Nhận biết

Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào của nguyên phân ?


Câu 9 Vận dụng

Loài ruồi giấm 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qua nguyên phân liên tiếp 3 lần. Tại lần nguyên phân cuối cùng, số cromatit xuất hiện vào kì giữa trong tất cả các tế bào tham gia quá trình là :


Câu 10 Vận dụng

Ở gà, 2n = 78, có 60 tế bào sinh tinh thực hiện giảm phân tạo giao tử. Số tinh trùng được tạo thành và tổng số nguyên liệu tương đương nhiễm sắc thể (NST) đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình này là