Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 Phân bào - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 Phân bào

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là :


Câu 4 Thông hiểu

Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân đã tạo ra 512 tinh trùng. Số tế bào sinh tinh là


Câu 8 Nhận biết

Từ 1 tế bào ban đầu, qua k lần phân chia nguyên phân liên tiếp tạo ra được


Câu 9 Vận dụng

Loài ruồi giấm 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qua nguyên phân liên tiếp 3 lần. Tại lần nguyên phân cuối cùng, số cromatit xuất hiện vào kì giữa trong tất cả các tế bào tham gia quá trình là :


Câu 10 Vận dụng

Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số NST và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau I là: