Đề kiểm tra 15 phút Chương 1, 2 Giới thiệu thế giới sống và Thành phần hóa học của tế bào - Đề số 1

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1, 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm:

1. Quần xã

2. Quần thể  

3. Cơ thể   

4. Hệ sinh thái

5. Tế bào         

Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là…


Câu 2 Thông hiểu

Ơstrogen là hoocmon sinh dục có bản chất lipit. Loại lipit cấu tạo nên hoocmon này là?


Câu 3 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là:


Câu 8 Thông hiểu

Loại phân tử có chức năng truyền thông tin từ ADN tới riboxom và được dùng như khuôn tổng hợp nên protein là


Câu 9 Thông hiểu

Để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa, người ta dựa vào?


Câu 10 Nhận biết

Chất sau đây được xếp vào nhóm đường pôlisaccarit là:


Câu 11 Nhận biết

Hai chuỗi pôlinuclêôtit của ADN liên kết với nhau bởi liên kết


Câu 13 Thông hiểu

Các loại axit amin khác nhau được phân biệt dựa vào các yếu tố nào sau đây :


Câu 14 Vận dụng

Nếu ăn quá nhiều protein (chất đạm), cơ thể có thể mắc bệnh gì sau đây?