Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4, 5, 6, 7 - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ bài Hô hấp tế bào đến bài Sinh trưởng và sinh sản của VSV

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ ánh sáng và nguồn cacbon chủ yếu từ CO2 được gọi là:


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu
Câu 6 Thông hiểu

Có 5 tế bào sinh dục chín của  một loài giảm phân. Biết số nhiễm sắc thể của loài  là 2n=40. Số tinh trùng được tạo ra sau giảm phân là:


Câu 7 Thông hiểu

Một phân tử glucôzơ bị oxi hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Krebs, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ ở


Câu 9 Nhận biết

Trong giảm phân I, NST kép tồn tại ở


Câu 13 Thông hiểu

Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là


Câu 14 Nhận biết

Ở giai đoạn chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào chu trình là


Câu 15 Vận dụng

Loài vi sinh vật nào sau đây có hình thức dinh dưỡng là quang tự dưỡng


Câu 16 Thông hiểu

Loài nào sau đây KHÔNG PHẢI vi sinh vật?


Câu 17 Thông hiểu

Có 2 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số trứng tạo thành là


Câu 18 Vận dụng

Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt cực đại ở pha nào?


Câu 19 Thông hiểu

Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại, có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất ở kỳ


Câu 21 Nhận biết

Quang hợp được chia thành mấy pha?


Câu 23 Nhận biết

Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là :


Câu 24 Vận dụng
Câu 25 Vận dụng

Từ một hợp tử của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động có ở kì sau của đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu?


Câu 26 Vận dụng

Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào động vật  đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 39 NST, mỗi NST gồm 2 crômatit. Tế bào ấy đang ở


Câu 27 Vận dụng

Ở gà, 2n = 78, có 60 tế bào sinh tinh thực hiện giảm phân tạo giao tử. Số tinh trùng được tạo thành và tổng số nguyên liệu tương đương nhiễm sắc thể (NST) đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình này là


Câu 28 Vận dụng

Một cơ thể có tế bào chứa cặp NST giới tính XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, ở một số tế bào cặp NST giới tính này không phân li trong lần phân bào II. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là:


Câu 30 Vận dụng

Ở E.coli, khi nuôi cấy trong điều kiện thích hợp thì cứ 20 phút chúng sẽ phân chia một lần. Sau khi được nuôi cấy trong 3 giờ, từ một nhóm cá thể E.coli ban đầu đã tạo ra tất cả 3584 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hỏi nhóm ban đầu có bao nhiêu cá thể ?