Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2,3 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2, 3: Thành phần hóa học và Cấu trúc của tế bào

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là


Câu 2 Nhận biết

Số loại ARN trong tế bào là:


Câu 3 Nhận biết

Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ


Câu 4 Thông hiểu

Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải "cắt" chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là


Câu 5 Thông hiểu

Những đặc điểm nào sau đây có ở tất cả các loại vi khuẩn:

1. Có kích thước bé.

2. Sống kí sinh và gây bệnh.

3. Cơ thể chỉ có 1 tế bào.

4. Chưa có nhân chính thức.

5. Sinh sản rất nhanh.

Câu trả lời đúng là:


Câu 6 Nhận biết

Kiểu vận chuyển các chất ra vào tế bào bằng sự biến dạng của màng sinh chất là


Câu 7 Nhận biết

Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường


Câu 9 Nhận biết

Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa 1 phân tử


Câu 10 Thông hiểu

Cho các nhận định sau:

(1) Glicogen là chất dự trữ trong cơ thể động vật và nấm

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(3) Glicogen là chất dự trữ năng lượng dài hạn ở người.

(4) Xenlulôzơ và kitin cấu tạo nên thành tế bào thực vật và vỏ ngoài của nhiều động vật

Trong các nhận định trên, nhận định nào đúng về vai trò của Cacbohiđrat?


Câu 12 Vận dụng

Thành tế bào thực vật được hình thành bởi loại đường đa nào?


Câu 13 Thông hiểu

Một phân tử mỡ bao gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với


Câu 14 Thông hiểu

Các đại phân tử hữu cơ được cấu tạo bởi phần lớn các


Câu 16 Thông hiểu

Trong các yếu tố cấu tạo sau đây, yếu tố nào có chứa diệp lục và enzim quang hợp?


Câu 17 Nhận biết

Trong phân tử prôtêin, các axit amin đã liên kết với nhau bằng liên kết


Câu 20 Nhận biết

Đơn phân cấu tạo của phân tử ADN là:


Câu 23 Nhận biết

Các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc tổng hợp


Câu 25 Thông hiểu

Ngoài lớp photpholipit kép và các phân tử prôtêin, màng sinh chất còn liên kết với các thành phần nào sau đây


Câu 29 Vận dụng

Trong tế bào sống có

1. Các ribôxôm. 5. Màng nhầy.
2. Nhân tế bào. 6. ADN.
3. Màng tế bào. 7. Lưới nội chất.
4. Màng nhân. 8. Ti thể.

Những thành phần có thể có trong cả tế bào sinh vật nhân thực và nhân sơ là?