Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1,2 - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Giới thiệu về thế giới sống và Chương 2: Thành phần hóa học của tế bào

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết


Câu 3 Thông hiểu

“Vùng xoắn kép cục bộ” là cấu trúc có trong?


Câu 4 Thông hiểu

Cho các loại liên kết hóa học sau:

(1) Liên kết peptit

(2) Liên kết hidro

(3) Liên kết đisunphua (- S - S -)

(4) Liên kết phôtphodieste

(5) Liên kết glucozit

Có mấy loại liên kết tham gia duy trì cấu trúc của protein bậc 3?


Câu 6 Nhận biết

Đơn phân cấu tạo của phân tử ADN là:


Câu 7 Thông hiểu

Một phân tử mỡ bao gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với


Câu 8 Thông hiểu

Để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa, người ta dựa vào?


Câu 10 Nhận biết

Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm:

1. Quần xã

2. Quần thể  

3. Cơ thể   

4. Hệ sinh thái

5. Tế bào         

Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là…


Câu 11 Thông hiểu

Các loại axit amin khác nhau được phân biệt dựa vào các yếu tố nào sau đây :


Câu 12 Vận dụng

Tinh bột được enzim biến đổi thành loại đường nào trong khoang miệng?


Câu 13 Thông hiểu

Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phần tử ADN liên kết với nhau bằng


Câu 15 Thông hiểu
Câu 16 Thông hiểu

Phopholipit ở màng sinh chất có một đầu vừa kị nước vừa ưa nước là chất:


Câu 19 Nhận biết

Đơn phân của ADN khác đơn phân của ARN ở thành phần


Câu 21 Nhận biết

Số loại ARN trong tế bào là:


Câu 22 Nhận biết

Trong phân tử prôtêin, các axit amin đã liên kết với nhau bằng liên kết