• pic

    Tiết 1. Phép trừ

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 - Tiết 1. Phép trừ - Tuần 31 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

  • pic

    Tiết 2. Phép nhân. Phép chia

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 - Tiết 2. Phép nhân. Phép chia - Tuần 31 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

?>