Project trang 15 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas.

(Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em)

Hướng dẫn giải:

“Go” sign 

“One way” sign 

"Stop” sign 

Traffic light sign 

“Speed limit 50” 

-  Yes.

-  No. 

- No. 

Tạm dịch:

Biển báo cho đi

Biển báo một chiều

Biển báo dừng lại

Biển báo đèn giao thông

Biển báo giới hạn tốc độ 50

-  Nên có biển báo giới hạn tốc trong trong sân trường không?

Có.

-  Nên có biển báo một chiều ở hành lang không?

Không.

- Nên có biển báo đèn giao thông ở cổng trường không?

Không

Bài 2

Task 2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials.

(Làm vài biển báo giao thông của riêng em bằng giấy, bìa carton hoặc vật liệu khác)

Bài 3

Task 3. Show them to your group or class and say:

(Trình bày chúng đến nhóm của bạn/ lớp của bạn và nói:)

Hướng dẫn giải:

What it is? 

What it tells people to do/ not to do, warns people about, or gives information about.

This is “Speed limit 50” sign. It tells people not to drive more than 50 km an hour. 

This is “School a head” sign. It warns people about children crossing the road.

Tạm dịch:

Cái gì đây?

Nó nói cho mọi người thực hiện/ không thực hiện, cảnh báo mọi người về, hoặc cung cấp thông tin về biển báo đó.

Đây là biển báo “Giới hạn tốc độ 50”. Nó báo cho mọi người không lái xe hơn 50km/giờ.

Đây là biển báo: “Trường học ở phía trước”. Nó cảnh báo mọi người về trẻ em đi qua đường.

Bài 4

Task 4. Display your signs in the appropriate places in or around school.

(Trưng bày các biển báo ở những nơi thích hợp trong hoặc xung quanh trường.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải