Phân bố dân cư chưa hợp lí

Mật độ dân số trung bình ở nước ta là 254 người/km2.

Quảng cáo

3. Phân bố dân cư chưa hợp lí

Mật độ dân số trung bình ở nước ta là 254 người/km(năm 2006), nhưng phân bố chưa hợp lí giữa các vùng.

a. Giữa đồng bằng với trung du, miền núi

 Đồng bằng tập trung 75% dân số. (VD: đồng bằng sông Hồng mật độ 1225 người/km2); miền núi chiếm 25% dân số (Vùng Tây Bắc 69 người/km2).

Bảng 16.2. Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2006

                                                                   (Đơn vị: người/km2)

 

Hình 16.2. Phân bố dân cư

b)Giữa thành thị với nông thôn

Nông thôn chiếm 73,1% dân số, thành thị chiếm 26,9% dân số.

Bảng 16.3.Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn

                                                                   (Đơn vị: %)

Sự phân bố dân cư chưa hợp lí làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng lao động, khai thác tài nguyên. Vì vậy, việc phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước là rất cần thiết.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài