Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 3 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 4 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 6. Lịch sử là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 4 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 4 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy quan sát các hình sau và chỉ rõ trong hình là loại tư liệu nào.

 • pic

  Bài 4 trang 5 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 6. Điền nội dung phù hợp vào chỗ trống

 • pic

  Bài 5 trang 5 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 6. Lịch sử giúp em hiểu được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước

 • pic

  Bài 6 trang 5 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy giải thích câu danh ngôn: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống"

 • pic

  Bài 7 trang 5 SBT sử 6

  Giải bài tập 7 trang 5 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy tìm hiểu và viết tên các di tích lịch sử ở địa phương mình

 • pic

  Bài 1 trang 6 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 6 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ô ☐ đầu các câu sau.

 • pic

  Bài 3 trang 7 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền con số chính xác vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài